Avis legal: Identitat, finalitat i exercici de drets.

 

En compliment de l’establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que aquest lloc web és propietat de FONT AGUDES, S.A. amb NIF A17041724

El lloc web oficial de la nostra empresa té com a finalitat gestionar la relació amb els nostres clients i proveïdors, incloent la gestió comercial de l’empresa, és a dir, la possibilitat d’enviar comunicacions comercials o avisos per la realització d’activitats promocionals.

L’ús i la utilització d’aquest lloc web per part dels usuaris que accedeixen al mateix, ja siguin clients, proveïdors o potencials clients implica que s’accepten totalment i de forma expressa totes les condicions que s’exposen en aquest document. En cas d’existir alguna particularitat concreta s’explicaria en l’apartat corresponent.

L’empresa pot realitzar les modificacions o canvis oportuns en aquest lloc sense necessitat d’avís previ. Això afecta a les possibles actualitzacions del lloc tant en contingut com en disseny i implica que també es podran realitzar actuacions de manteniment de la informació continguda amb la finalitat de mantenir-la degudament actualitzada.

L’empresa FONT AGUDES, S.A garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per això informa que la nostra activitat es regeix per el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la normativa nacional que sigui d’aplicació, principalment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE de 6 de desembre de 2018).

El Reglament General de Protecció de dades (RGPD) 2016/679 de la UE, complementat per la Llei Orgànica 3/2018, ofereix als usuaris la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En relació a les dades de l’usuari que són tractades per part de FONT AGUDES, S.A, es podran exercir de forma gratuïta els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, oposició, portabilitat de les dades i dret de supressió, sempre i d’acord amb el previst en la normativa legal vigent relacionada anteriorment en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant escrit i aportant documentació per acreditar la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça:

Empresa: FONT AGUDES, S.A
Adreça: CL. Palacagüina, SN

Aquest escrit ha de contenir nom i cognoms de l’interessat o usuari, la petició de sol3licitud, el domicili i les acreditacions d’identitat corresponents. L’exercici de drets haurà de ser realitzat per el propi usuari tot i que també podran ser exercits per una persona autoritzada com a representant legal autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti la representació de l’interessat. Ampliació de la política de privacitat. (Opcional per segona capa de la Página Web) Tractament de dades, conservació i mesures de seguretat.

El tractament de les dades es basa en l’execució d’un contracte de prestació de serveis o es realitzarà després d’una sol·licitud de compra o sol·licitud de serveis iniciada des de el lloc web FONT AGUDES, S.A recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per la gestió de la relació amb els clients i proveïdors així com de potencials clients (entre ells, nom, cognoms, DNI, domicili, etc).

L’usuari del lloc coneix i accepta que si no es complimenten certes dades de caràcter personal no es podran prestar de forma plena tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas FONT AGUDES, S.A cedirà, explotarà aquestes dades o les destinarà a un ús diferent del que s’ha indicat expressament.

El lloc va dirigit a persones majors d’edat i s’entendrà que en acceptar la política de privacitat l’usuari és major de 18 anys.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que envia a FONT AGUDES, S.A exonerant al prestador del servei de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades.

Les dades es conservaran mentre duri la relació comercial o contractual i es guardaran dos anys amb posterioritat a la durada de la relació tret que es revoqui el consentiment amb anterioritat.

A més de l’indicat anteriorment, FONT AGUDES, S.A podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i en el seu cas, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat i als Òrgans Judicials.

Els usuaris es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari acceptaproporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre i subscripció.

FONT AGUDES, S.A es compromet al compliment de la seva obligació de deure de secret de les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert per normativa aplicable.

FONT AGUDES, S.A té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o el mitjà físic o natural, d’acord a lo establert per la normativa aplicable.

Aspectes tècnics.

En el cas de que el lloc web utilitzi cookies sempre serà amb la finalitat d’intentar millorar l’experiència de l’usuari així com la navegació. En el cas de que s’hagi d’incloure o citar algun hipervincle extern l’empresa FONT AGUDES, S.A no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les seves polítiques de seguretat al ser llcs aliens a la nostra empresa. Tots el components i elements que formen el lloc web, ja siguin imatges, disseny, logos, etc. són titularitat de FONT AGUDES, S.A

Es prohibeix expressament la reproducció, còpia o alteració del disseny, configuració original o continguts d’aquest lloc web ja que està protegit pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.