Política de qualitat, seguretat i innocuïtat alimentària, medi ambient i seguretat i salut laboral

 

La Direcció de FONT AGUDES SA conscient de la rellevància que avui en dia té per a l’empresa satisfer les necessitats i expectatives dels seus clients , la protecció de l’entorn , sostenibilitat , així com protegir la seguretat i salut dels seus empleats , així com de qualsevol que realitza treballs sota el control de l’organització , posa en marxa els recursos necessaris per a complir amb els compromisos que estableix en aquesta política per les seves activitats d’ Envasat d’aigua mineral natural.

Per això, la Direcció de FONT AGUDES SA ha establert la implantació d’un S istema de Gestió Integrat de Qualitat , Innocuïtat Alimentària , Medi Ambient i Seguretat i Salut Laboral, basat en els requisits que estableixen les normes UNE-EN ISO 9001: 2015, IFS , FSSC 22000 : 20 , ISO 22000: 2018, UNE-eN ISO 14001: 2015 i ISO 45001: 2018 i en els següents principis:

 

MISSIÓ

La nostra principal missió és la elabora ció de productes de gran qualitat i calidesa amb un servei 10 a nostres clients. Aquests productes són segurs i innocus, garantint el compliment amb els estàndards de qualitat i seguretat alimentària definits en l’APPCC, en la legislació alimentària i en els requisits de les normes aplicables.

VISIÓ

Oferir el millor aigua mineral natural de Montseny, protegint la seva puresa i el seu entorn vincula ndo a la satisfacció dels 5 components de la nostra cadena (Client, treballador, proveïdor, societat i socis) .

VALORS

  • Anticipar a les necessitats i expectatives de nostres clients, aconseguint els màxims nivells de satisfacció a través de l’acompliment de les seves requisits, els nostres requisits i, la millora contínua de la qualitat i innocuïtat de nostres productes.
  • Conscienciem el personal de la nostra Organització en la importància d’una gestió de la qualitat eficaç , innocuïtat del producte, prevenció de la contaminació , protecció de l’entorn, seguretat i salut laboral, i de la conformitat amb els requisits de el Sistema de Gestió de Qualitat , Innocuïtat alimentària , Medi Ambient i Seguretat i Salut .
  • Compromís amb el compliment de la legislació ció i reglamentació aplicable i els principis, políti iques i estàndards aplicables a l’ empresa, així com amb els requisits acordats amb el client sobre qualitat , seguretat i innocuïtat alimentària , medi ambient i seguretat i salut laboral .
  • Estableix mos objectius encaminat s a millorar la qualitat i innocuïtat dels nostres productes i a minimitzar l’impacte ambiental de les nostres activitats, productes i serveis, assegurant per a ells la disponibilitat de recursos.
  • Comuniquem , implementem i mantenim els compromisos adquirits amb la qualitat , seguretat i innocuïtat alimentària , el medi ambient i la seguretat i salut laboral a tots els nivells de l’Organització ia les parts interessades que ho requereixin.
  • Creem l’ambient de treball apropiat perquè el personal s’involucri en la consecució de l us objectius de l’organització , així com en la participació i consulta en matèria de seguretat i salut dels empleats .
  • Mantenim una comunicació fluïda, tant interna com externa, que permeti satisfer qualsevol demanda d’informació de l’ Sistema de Gestió de Qualitat, Innocuïtat alimentària i Medi Ambient.
  • Fomentem la participació dels treballadors en la prevenció dels riscos laborals mitjançant una participació efectiva, i el paper que els treballadors i els seus representants poden exercir per reduir els riscos en el lloc de treball.
  • Millora contínua cap a l’excel·lència ia la capacitat d’augmentar la satisfacció de client, així com la millora de l’acompliment ambiental de l’organització , i l’eliminació dels perills i reducció dels riscos en matèria de seguretat i salut laboral .
  • Realitzar un treball excel·lent i impecable en la nostra organització per complir amb les expectatives i objectius de l’empresa a nivell de qualitat i seguretat alimentària, així com de medi ambient.

Arbúcies, a 5 de Febrer de 2020